Golfregels

         

DE GEEST VAN HET SPEL

Voordat u begint te spelen, is het nodig u zich de drie principes van de golfregels eigen maakt, namelijk:

1. Je speelt de bal ... waar hij ligt!
Het principe van het golfspel wil dat men de bal ALTIJD speelt van de exacte plaats waar hij ligt. Hier onderscheidt men dan ook de betere spelers van de anderen, namelijk door hun vermogen om zich efficiënt aan te passen aan een ruime waaier van mogelijke situaties waarin ze zich bevinden. Het is de speler die bekwaam moet zijn om in alle posities op de baan de bal te kunnen spelen zonder de ligging van de bal te verbeteren.

Het principe binnen de golfregels is dus: u heeft het recht uw bal te spelen zoals hij na uw slag tot stilstand kwam.

2. Men verbetert nooit de ligging van de bal!
Men moet dus altijd spelen zonder zijn situatie te herschikken of aan te passen, zonder takken te buigen of te breken, zonder hinderende plantengroei te verwijderen, en zonder de grond rond de bal effen te maken.... Het golfspel is helemaal gebaseerd op dit fundamentele principe en maakt ook de zin uit van de sport. De speler moet zich aanpassen aan de ligging van de bal en over voldoende techniek beschikken om alle vereiste slagen uit te voeren.

3. Men telt alle opgelopen strafslagen!
- een drop: als u in de onmogelijkheid verkeert om de bal te spelen van de plaats waar deze ligt, dan moet u leren hoe men de bal opnieuw in spel brengt door de bal - met een strafpunt - te « droppen » (vernederlandsing van het Engelse werkwoord "to drop": laten vallen). Men doet dit met gestrekte arm op schouderhoogte. Later zult u alle gedetailleerde voorwaarden leren kennen om de bal opnieuw in spel te brengen: afstand, plaats, strafpunten,...
- de verloren bal: het zal u - helaas - ook overkomen dat uw bal verloren zal zijn of buiten de grenzen van de baan zal terecht komen. Om dan verder te spelen, moet u een andere bal opnieuw spelen vanaf de exacte plaats waar u die vorige rampzalige slag had gemaakt. Ook moet u nog één strafslag bijtellen bij de reeds uitgevoerde slagen ( ook de oorspronkelijke slag).
- het air-shot (slag uitgevoerd zonder de bal te raken, maar waarbij het wel degelijk de bedoeling was de bal te slaan): Het golfspel staat geen verschillende pogingen toe. Dus elke uitgevoerde slag telt mee, zelfs een tevergeefse poging om de bal te raken.
- vergissing van bal: bij het golfspel, speelt men slechts met 1 bal tegelijk... Check altijd goed , vooral in het hoge gras, dat de net gevonden bal wel de uwe is... Om alle risico van vergissing of verwisseling uit te sluiten, is het eigenlijk het beste om uw bal met een gepersonaliseerd teken te merken dat u altijd in staat zal stellen uw bal te identificeren.
Als u de fundamentele golfregels navolgt, dan respecteert u de code van dit unieke spel waarin u uw eigen scheidsrechter bent en waarbij men verwacht dat u zich gedraagt als een ware "gentleman"...(gentlewoman)

De Geest van het spel volgens de R&A:
Speel de bal zoals hij ligt, speel de baan zoals u ze vindt, als je geen van beide kan wees dan eerlijk, maar om te weten wat eerlijk is, moet u de golfregels kennen ...!

De hier volgende Regels en definities werden opzettelijk vereenvoudigd en in dit korte bestek willen we u alleen de belangrijkste golfregels voorstellen. In uw club of pro-shop kan u de officiële en volledige R&A golfregels aankopen.

Weetje
Naast de 34 golfregels van St-Andrews bestaan er nog de wedstrijdvoorwaarden alsook de lokale regels die -op gevaar van strafslagen- dienen in acht genomen te worden tijdens een golfpartij.

KLIK OP ONDERSTAANDE LINKS & KIES UW ARTIKEL

DEFINITIES
BALLEN EN DE CLUBS
AFSLAGPLAATS (Tee)
VOLGORDE VAN SPELEN
LOSSE, NATUURLIJKE VOORWERPEN
BAL ONBRUIKBAAR VOOR HET SPEL
VERKEERDE BAL
INGEBEDDE BAL
DROPPEN VAN EEN BAL
BAL VERLOREN OF BUITEN DE BAAN
BAL IN EEN BUNKER
BAL IN EEN WATERHINDERNIS
BAL IN EEN LATERALE WATERHINDERNIS
BAL ONSPEELBAAR VERKLAREN
BAL ONSPEELBAAR DOOR EEN OBSTAKEL
BAL IN ABNORMALE TERREINOMSTANDIGHEDEN
STILLIGGENDE BAL VERPLAATST OF EEN BAL IN BEWEGING VAN RICHTING VERANDERD OF GESTOPT
BAL OP DE GREEN
REGELS BETREFFENDE DE VLAG

DEFINITIES -

De bal adresseren: Een speler adresseert de bal, als hij zijn stance (spelhouding) heeft ingenomen en tevens de club tegen de grond laat rusten (grounden). Maar in een hindernis, heeft de speler de bal reeds geadresseerd vanaf het moment dat hij zijn stance heeft ingenomen.

Bal in spel: Een bal is in spel vanaf het moment dat de speler op de tee een slag heeft gedaan naar zijn bal. Deze bal blijft in spel tot men de bal in de hole heeft gespeeld, behalve in geval dat de bal verloren is, out-of-bounds, opgenomen of vervangen door een andere bal.

Bewogen bal: Een bal wordt beschouwd als « bewogen » , wanneer deze de ligplaats verlaat en immobiel komt te liggen op een andere plaats.

Advies: « Advies » is elke raad of suggestie die een speler kan beïnvloeden in zijn manier van spelen. Inlichtingen over de regels of over objectieve waarneembare feiten ( plaats van de vlag op de green, ligging van hindernissen ... ) vallen niet onder het begrip « Advies ».Straf voor overtreding: In stroke play, twee strafslagen en verlies van de hole in match play.

Slag (Stroke): Een slag is de voorwaartse beweging van de club, uitgevoerd met de werkelijke intentie om de bal te slaan.

Strafslag (Penalty Stroke): Een strafslag is een slag die bij de score wordt
opgeteld in toepassing van bepaalde golfregels. In een partij per ploeg, hebben
strafslagen geen invloed op de volgorde van spelen.

Outside Agency: hieronder verstaat men elk voorwerp of elk levend wezen dat geen deel uitmaakt van de partij in match play en in stroke play geen deel uitmaakt van de partij van de speler. Onder dit begrip vallen ook de referees, een marker een waarnemer of een forecaddie.

Hindernis: Een « hindernis » is elke bunker of waterhindernis ; in een hindernis is het verboden de grond of het water te raken voor men zijn slag uitvoert. Ook mogen geen losse natuurlijke voorwerpen verwijderd worden.

Obstructies- Obstakels: Hieronder valt alles wat « kunstmatig » is, met uitzondering van
- al wat een out-of-bounds aanduidt, zoals muren, afsluitingen, paaltjes,....
- elk bouwsel dat door het comité tot een wezenlijk deel van de baan is verklaard.

Baan - Terrein - Parcours: De baan is het hele terrein waarop mag gespeeld worden.

Lokale Regels: Het comité van een golfbaan bepaalt altijd de specifieke lokale Regels eigen aan een baan. Meestal gaat het om sproeikoppen (sprinkler heads), stenen in bunkers, bescherming van jonge aanplanting, of een deel van de baan in bewerking,..... Deze regels zijn meestal op de scorekaarten gedrukt of zijn geafficheerd in het clubsecretariaat.

TIPS BIJ ONWEER: De gevaren bij onweer zijn de directe verticale bliksem van boven af en de ondirecte bliksem met de verspreiding van elektrische lading via de bodem. Wacht niet tot het laatste moment om u te beschermen.
Verwijder u zo snel mogelijk:
· weg van de open vlaktes, plaatsen op hoogtes , en alleenstaande bomen ...
· weg van het water, meren, vijvers, rivieren, ...
· weg van metaal: afsluitingen, ijzerdraad, elektrische kabels, sproei-installaties,...
· weg van uw golf-trolley, uw clubs, en uw paraplu.
Zoek een schuilplaats op en blijf onbeweeglijk:
· ineen laag gebied of een zandgebied ( met inbegrip van de bunkers, als ze niet blank staan)
· in dichtbeboste plaatsen of in de schuilplaatsen op de baan

Golfregel 1 zegt: " Het golfspel bestaat uit het spelen van een bal van de afslagplaats tot in de hole met één slag of verschillende opeenvolgende slagen volgens de Regels ". Wij gaan proberen u hier trachten een overzicht te geven van de belangrijkste regels in de spelsituaties zoals u die zult meemaken.

DE BALLEN EN DE CLUBS -

Over het algemeen is het materiaal dat verkocht wordt in de golfshops reglementair en conform aan de regels van St. Andrews. In een golfwedstrijd mag men niet meer dan 14 clubs bij zich hebben.

Wat is de straf voor de overtreding van deze regel ?
In strokeplay: u krijgt 2 strafslagen per hole waar u in overtreding was. (maximum van 4 strafslagen per ronde)

In matchplay: de stand van de partij moet worden aangepast door het aftrekken van één hole waar de overtreding plaatsvond (met een maximum van twee holes per ronde).

DE AFSLAGPLAATS (Tee) -

De afslagplaats is de startplaats gelegen op de “afslag” van de te spelen hole. Het is een rechthoekige strook , twee clublengtes diep, waarvan de voor- en zijkanten worden bepaald door de buitenzijden van de twee tee-merken.
Om af te slaan moet u uw bal binnen deze bepaalde zone plaatsen. U mag de bal gewoon op de grond leggen of op een kleine verhevenheid, zoals bv. een tee.

Wat gebeurt er als u speelt van buiten de afslagplaats ?

In strokeplay: u krijgt twee strafslagen en u moet opnieuw spelen van binnen de afslagplaats.

In matchplay: uw tegenstander mag eisen dat u een andere bal speelt van binnen de afslagplaats, maar zonder straf.

GOLF IN KLEUREN:

PAALTJES OF LIJNEN OP DE BAAN:
· Rood: laterale waterhindernis
· Geel: waterhindernis
· Blauw: (eventueel aangevuld met een blauwe cirkel op de grond): grond in bewerking
· Wit: Out-of-Bounds , Buiten de Baan

TEE-MERKEN (meestal):
· Rood: Dames
· Blauw: Dames, eerste reeks
· Geel: Heren
· Wit: Heren, eerste reeks

VOLGORDE VAN SPELEN ( DE EER, THE HONOUR) -

OP DE AFSLAGPLAATS
Als u een competitie gaat spelen met één of meerdere medespelers, dan wordt de volgorde van spelen bepaald als volgt:
Op de afslag van de eerste hole, speelt elke speler of elk team in de volgorde die bepaald werd door het reglement van de competitie of door lottrekking.
Op de afslagen van de volgende holes, is de eer voor de speler of de partij die de vorige hole heeft gewonnen ( dwz. met de laagste netto score in een handicap competitie ).

OP DE BAAN
Op de baan moet altijd de bal die het verst van de hole ligt, het eerst gespeeld worden.

PENALTIES
Welke straf krijgt een speler die voor zijn beurt heeft gespeeld ?:
In strokeplay: Er volgt geen straf en de bal moet gespeeld worden zoals hij ligt.
In matchplay: De tegenstander mag eisen dat de slag vervalt en dat de speler een bal speelt in de juiste volgorde, zonder straf en zo dicht mogelijk bij de plaats vanwaar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld.

OP DE BAAN
Behalve in een aantal gevallen die we verder bespreken, moet u de bal spelen zoals hij ligt, zonder verbeteringen aan te brengen aan de zone waar uw bal ligt noch aan de zone van uw swing.

LOSSE, NATUURLIJKE VOORWERPEN -

Onder losse, natuurlijke voorwerpen (loose impediments) verstaan we stenen, bladeren, twijgen, takken en dergelijke, uitwerpselen, wormen en insecten, en hopen die door deze dieren werden gemaakt , mits deze niet vastzitten of groeien en niet aan de bal kleven..
- Zand en losse aarde zijn losse, natuurlijke voorwerpen als zij op de green liggen, maar nergens anders op de baan.
- Sneeuw en natuurlijk ijs zijn ofwel tijdelijk water ofwel losse, natuurlijke voorwerpen, naar keuze van de speler.
- Dauw en rijm zijn geen losse, natuurlijke voorwerpen.

WAT MAG U DOEN ALS EEN LOS, NATUURLIJK VOORWERP U HINDERT?
Voor u gaat spelen, mag u alle losse, natuurlijke voorwerpen die u hinderen wegnemen voor de uitvoering van uw slag BEHALVE IN EEN HINDERNIS. Indien uw bal beweegt, bij het wegnemen van een los, natuurlijk voorwerp, moet u uw bal terugleggen op de oorspronkelijke plaats en krijgt u één strafslag, zowel in stroke- als in matchplay.
Maar u mag de ligging van uw bal niet verbeteren , noch de zone die u gebruikt voor het uitvoeren van uw slag. Hierbij mag u niets wat groeit of vast zit verplaatsen, buigen of breken zoals hoge grassoorten of takken van bomen....
Zo heeft u ook het recht niet ( behalve op de green ) om zand of losse aarde weg te nemen of te effenen rond uw bal. Als u één van deze fouten maakt, krijgt u twee strafslagen in stroke play, en verliest u de hole in match play.

BAL ONBRUIKBAAR VOOR HET SPEL -

In bepaalde gevallen , kan het u overkomen dat uw bal onbruikbaar is geworden om verder mee te spelen: gespleten na de laatste slag, beschadigd door een val op stenen , enz.... Dan heeft u de mogelijkheid om tijdens het spelen van een hole, uw bal te vervangen door een andere bal , mits het respecteren van de volgende procedure:
- voordat u de bal opneemt, moet u dit voornemen kenbaar maken aan uw medespelers,
- daarna moet u de bal merken, opnemen om uw tegenstander te laten constateren dat uw bal inderdaad onbruikbaar is voor het spel, maar uw bal mag NIET gekuist worden,
- daarna mag u de nieuwe bal plaatsen op de plek waar de oorspronkelijke bal lag.
Tussen twee holes in , heeft u altijd de mogelijkheid om een bal te vervangen , maar u dient uw medespelers hiervan op de hoogte te brengen. Indien uw bal in stukken zou breken ten gevolge van een slag, moet deze slag niet worden geteld, en moet u, zonder straf, een nieuwe bal spelen, zo dicht mogelijk bij de plek vanwaar de oorspronkelijke bal werd gespeeld.

 

VERKEERDE BAL -

Vergewis er u van dat het wel degelijk uw bal is die er ligt, voor u die bal speelt. U wordt immers gestraft indien u een andere bal speelt dan:
· uw bal in spel
· uw provisionele bal of een tweede bal

U mag evenmin van bal verwisselen (bv van merk) tijdens het spelen van één hole behalve wanneer hij verloren is of onspeelbaar of valt onder een andere uitzonderingsregel.

In strokeplay krijgt u 2 strafpunten en moet u uw eigen bal herspelen. Alle slagen met de verkeerde bal worden geannuleerd.
In matchplay verliest u de hole.

 

INGEBEDDE BAL -

Wij hebben al gezien dat men bij het golfen altijd de bal moet spelen zoals hij ligt. Toch is er op deze algemene regel één uitzondering: namelijk, als de bal valt, gebeurt het dat deze in zijn eigen pitchmark blijft zitten. Een pitchmark is het putje dat de bal bij impact op de grond maakt. Een bal die dus op die manier in de eigen pitchmark ingebed is, mag zonder straf opgenomen en schoongemaakt worden. Daarna mag de bal gedropt worden zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Opgelet ! Dit is alleen toegelaten op de fairway, het kort gemaaide gedeelte. Uw pitchmark mag u pas herstellen als u de bal gedropt heeft.

 

DROPPEN VAN EEN BAL -

Droppen, is de procedure die toelaat om een bal opnieuw in spel te brengen onder voorwaarde van een aantal regels..

Hoe droppen ?
Om een bal juist te droppen, handelt u als volgt: De speler moet zelf de bal droppen ; Hij moet rechtop staan, de bal op schouderhoogte en op armlengte houden en deze laten vallen op een plaats die bepaald wordt door de Golfregels.

Droppen en herdroppen:
- Indien bij het droppen de bal uzelf of uw uitrusting raakt, moet u opnieuw droppen zonder straf.
- Zo moet u o.a. ook opnieuw droppen zonder straf als uw bal nadat hij de grond heeft geraakt meer dan twee stoklengtes ver rolt of dichter bij de hole komt te liggen. Als u opnieuw dropt en de bal nog een keer verder dan 2 stoklengtes rolt, dan moet de bal - nog altijd zonder straf - worden geplaatst zo dicht mogelijk bij de plek waar hij het eerst een deel van de baan raakte bij het opnieuw droppen.

BAL VERLOREN OF BUITEN DE BAAN -

Wat is « buiten de baan » ?
De golfbaan is niet oneindig. Meestal wordt de baan begrensd door wegen, tuinen of akkers.... De limieten van de baan worden aangeduid door omheiningen, hekkens of soms gewoon door witte paaltjes. Het is verboden te spelen op een gedeelte van de baan dat bepaald werd als zijnde out-of-bounds.
Een bal is buiten de baan als hij volledig buiten de baan ligt. Een speler mag zelf wel buiten de baan staan om een bal te slaan die binnen de grenzen van de baan ligt.

Wanneer is een bal beschouwd als « verloren » ?
Uw bal wordt als verloren beschouwd in de vier volgende gevallen:
- u heeft uw bal niet gevonden of niet geïdentificeerd binnen vijf minuten nadat het zoeken werd gestart.
- u heeft een andere bal in spel gebracht en uw eerste bal opgegeven.
- u heeft een andere bal gespeeld zonder aan te kondigen dat het om een provisionele bal ging.
- u heeft een provisionele bal geslagen van een punt dat dichter bij de hole is dan waar vermoedelijk uw oorspronkelijke bal ligt. Dan wordt de provisionele bal uw bal in spel.

Provisionele bal
Wij hebben zonet een nieuwe notie gezien: de provisionele bal. Wanneer slaat men een provisionele bal ? Dat doet u best als u vermoedt dat uw bal buiten de baan ligt of in een zone waar u hem moeilijk zal kunnen vinden (struikgewas, bos, onkruid). U doet dat om tijd te winnen en u slaat de provisionele bal voor u de plaats heeft verlaten waar u gespeeld had. Hiervoor gebruikt u de volgende procedure:
- U moet uw marker of tegenstander informeren over uw intentie om een provisionele bal te slaan.
- U moet uw provisionele bal droppen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal werd gespeeld. Op de afslagplaats, mag u een provisionele bal ook van een tee slaan.
- U mag uw provisionele bal spelen zolang deze verder verwijderd ligt van de hole dan de plaats waar uw oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt. Als u voorbij dat punt uw provisionele bal verder speelt, wordt dit de bal in spel.

Opgelet !
- U hebt niet het recht om een provisionele bal te spelen indien uw oorspronkelijke bal in een waterhindernis is gevallen of verloren.
- U moet verplicht uw provisionele bal opgeven als uw oorspronkelijke bal werd terug gevonden binnen de 5 minuten zoektijd.

Wat moet u doen als uw bal verloren is of buiten de baan ?
- U moet terugkeren naar de plek vanwaar u de bal heeft gespeeld.
- U brengt een andere bal in spel hetzij door een bal te droppen hetzij door een bal op een tee te plaatsen als de vorige slag gebeurde vanaf de afslagplaats. Als u een provisionele bal had geslagen, dan speelt u daarmee verder.

Optelling van de uitgevoerde slagen:
- Voor uw eindscore, moet u alle slagen tellen die u deed met de eerste bal, en de slagen met de tweede bal , plus één strafslag.
- Indien u een provisionele bal heeft gespeeld, moet u voor uw score alle slagen tellen die u deed met de eerste bal , alle slagen met de provisionele bal , plus één strafslag.

BAL IN EEN BUNKER -

Als uw bal in een bunker ligt , dan heeft u het recht niet om:
· uw club bij het adresseren op het zand te plaatsen ( te grounden)
· de losse natuurlijke voorwerpen aan te raken of te verplaatsen die in de bunker liggen (bladeren of takjes)
· de ligging van uw bal te verbeteren ( bijvoorbeeld door voetsporen uit te wissen in de bunker)
· het zand aan te raken bij de opwaartse beweging van uw club (backswing)
Als u deze regels overtreedt, dan krijgt u twee strafslagen in stroke play of verliest u de hole in match play.

BAL IN EEN WATERHINDERNIS -

Definitie
Een waterhindernis is elke zee, elk meer, elke vijver, rivier, sloot, afwateringssloot of andere open waterloop ( of er water in staat of niet) en alles van soortgelijke aard.
De grenzen van een waterhindernis worden afgebakend met paaltjes en lijnen van een gele kleur. Alle grond of water binnen de grenzen van een waterhindernis, maakt deel uit van de waterhindernis.

Als uw bal speelbaar is
(als er weinig of geen water in staat), dan mag u de bal spelen zoals hij ligt maar bij het adresseren van de bal mag u noch de grond noch het water raken met het clubhoofd (evenmin het water of de grond raken bij de backswing). Anders krijgt u 2 strafslagen in stroke play en verliest u de hole in match play.

Als uw bal onspeelbaar is
(water te diep) of als er voldoende zekerheid is om aan te nemen dat de bal verloren is in de waterhindernis ( dwz als u en uw medespelers de bal in het water hebben zien gaan) , dan mag u een bal droppen met één strafslag:
- Hetzij achter de waterhindernis , waarbij u het punt waar de oorspronkelijke bal de waterhindernis kruiste in een rechte lijn houdt tussen uzelf en de hole. Op deze denkbeeldige lijn mag u de bal droppen naar achteren zover als u wil
- Hetzij zo dicht mogelijk bij de plek vanwaar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld voor hij in de waterhindernis kwam. Als de bal vanop de afslagplaats werd gespeeld, dan mag u de nieuwe bal ook weer opteeën.

BAL IN EEN LATERALE WATERHINDERNIS -

Een laterale waterhindernis wordt aangeduid met rode paaltjes of lijnen. Als er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de bal in de laterale waterhindernis is terecht gekomen, dan heeft u 5 opties om het spel verder te zetten , namelijk:
- de drie mogelijkheden die hiervoor reeds werden beschreven voor een waterhindernis: de bal spelen in de hindernis, een bal droppen achteruit, een bal spelen vanaf de oorspronkelijke plaats. (R, C, A).
- twee andere mogelijkheden: u mag een bal droppen met één strafslag buiten de waterhindernis en niet dichter bij de hole op minder dan twee stoklengtes:
- of van het punt waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de waterhindernis kruiste (B),
- of van het punt op de tegenoverliggende oever van de waterhindernis op gelijke afstand van de hole. (D)

 

BAL ONSPEELBAAR VERKLAREN -

Een speler heeft altijd de mogelijkheid, behalve in een waterhindernis, om zijn bal onspeelbaar te verklaren mits het nemen van een strafslag. Een bal tegen een boom of in het diepe struikgewas zijn veel voorkomende gevallen.
Indien u vindt dat uw bal onspeelbaar is, dan moet u met één strafslag de bal droppen:
- zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld. Als uw oorspronkelijke bal van een tee werd geslagen, dan mag u de nieuwe bal ook op een tee plaatsen.
- op minder dan twee clublengtes van de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole.
- achter het punt waar de bal lag , op een rechte lijn tussen dat punt en de hole, zonder beperking in afstand.

Opgelet !
Bij de twee laatste opties: indien uw bal onspeelbaar is in een bunker, en u één van de twee laatste opties wenst te nemen, dan moet u de bal droppen in de bunker.

BAL ONSPEELBAAR DOOR EEN OBSTAKEL -

Wat is een obstakel ?
Een obstakel is alles wat kunstmatig is opgericht, gebouwd, geplaatst of achtergelaten op de baan, met inbegrip van kunstmatige oppervlakken en boorden van wegen en paden. Enkele voorbeelden: een hark, een bank, een fles, een geasfalteerde weg, een gecementeerde wegrand....

Dit zijn geen obstakels:
- alles wat out-of-bounds markeert: paaltjes, omheiningen,....
- pijlers of bruggen in een waterhindernis,
- kunstmatige oevers en beddingen van een waterhindernis.

Als u gehinderd wordt door een los obstakel
U mag een los obstakel wegnemen, zelfs in een hindernis. Indien , bij het wegnemen van het obstakel, uw bal werd verplaatst, moet u die terugplaatsen op exact dezelfde plaats waar de bal oorspronkelijk lag (zonder strafslag).

Als u belemmerd wordt door een vast obstakel:
Algemeen wordt beschouwd dat u belemmerd wordt door een vast obstakel als:
- uw bal in of op het obstakel ligt
- als uw bal zo dicht tegen het obstakel ligt dat u uw stance of uw beweging niet kunt uitvoeren om de bal te spelen.
- MAAR: als het vast obstakel zich enkel op de speellijn bevindt, dan is er geen sprake van belemmering.

Ontzetten van een belemmering: Bepalen van het NP (nearest point) of “dichtsbijzijnde onbelemmerd punt” door uw stance te nemen en de voorgenomen golfswing uit te voeren. Vanaf dat punt dient u binnen 1 clublengte (eender welke club) uw bal te droppen (zonder strafslag). Dat punt mag echter:
- Niet dichter bij de hole zijn
- niet in een hindernis of op de green zijn, als uw bal oorspronkelijk op de baan lag
- waar u niet meer belemmerd wordt door het obstakel om uw stance in te nemen of uw beweging uit te voeren..

Opgelet !
Indien uw bal oorspronkelijk in een bunker lag, moet de bal ook in de bunker worden gedropt.

BAL IN ABNORMALE TERREINOMSTANDIGHEDEN -

WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE ABNORMALE TERREINOMSTANDIGHEDEN?

Tijdelijk water
is een tijdelijke hoeveelheid water op de baan, elders dan in een waterhindernis, die zichtbaar is voor of nadat de speler zijn stance heeft ingenomen.

Sporen gemaakt door dieren
Gaten, hopen of gangen gemaakt door dieren die een ondergronds leger of nest hebben (bv. konijnenpijpen , molshopen,... ) of door reptielen of een vogel ...

Grond in bewerking
Grond in bewerking is elk deel van de baan dat in opdracht van het comité als zodanig is gemarkeerd. Meestal gaat het om oppervlakken in slechte staat of waar herstellingswerken worden uitgevoerd. Grond in bewerking wordt meestal aangeduid met blauwe lijnen of paaltjes. Alle gaten gemaakt door de greenkeeper en opgehoopt materiaal om weg te halen (bv. boomstammen) zijn steeds “grond in bewerking”.

WAT MOET DAN GEBEUREN ?
U mag de bal spelen zoals hij ligt.
Maar, als u belemmerd wordt,
- als uw bal in één van deze drie situaties ligt ,
- om uw stance in te nemen ,
- om uw beweging uit te voeren ,
Dan mag u , zonder straf, handelen zoals bij de belemmering door een vast obstakel, dwz. droppen op minder dan één clublengte van het punt dat werd bepaald als het dichtst bijgelegen punt dat tevens de andere beletsels vermijdt . (zie hierboven: « Belemmering door een vast obstakel ").

NOTA
- Tijdelijk water en sporen van dieren in een waterhindernis worden niet beschouwd als abnormale terreinomstandigheden.
- Het maaisel van gras of ander materiaal dat op de baan is achtergelaten, zonder de bedoeling dit weg te halen, wordt niet beschouwd als grond in bewerking, tenzij als zodanig gemarkeerd.

STILLIGGENDE BAL VERPLAATST OF EEN BAL IN BEWEGING VAN RICHTING VERANDERD OF GESTOPT -
Het kan gebeuren dat uw bal gestopt wordt, van richting veranderd of verplaatst wordt. U kan bijvoorbeeld op uw bal stappen of een hond kan uw bal in de muil nemen en ermee weglopen. De regels die de procedure bepalen in alle verschillende situaties zijn veelvuldig en lang om uit te leggen.
Onthoud alleen de volgende grote principes:
Als uw bal gestopt af van richting veranderd werd terwijl de bal in beweging was, volgt er geen straf en moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt.
Als een stilliggende bal verplaatst werd, moet de bal steeds teruggeplaatst worden naar de oorspronkelijke plaats vooraleer da bal mag gespeeld worden.
Onthoud ook het volgende principe: als u de verplaatsing zelf veroorzaakt, den loopt u 1 strafslag op. Indien uw bal verplaatst of van richting veranderd wordt door een « outside agency », een externe factor, ( een hond, een toeschouwer,...) dan loopt u geen straf op. Dit wordt dan beschouwd als een toevallige interventie.

BAL OP DE GREEN -

Men beschouwt dat de bal op de green ligt, als deze helemaal op de green ligt of als een gedeelte van de bal de green raakt.

WAT MAG:
Uw bal opnemen: Op de green heeft u het recht om uw bal op te nemen , zonder straf om deze schoon te maken. Voor u de bal opneemt moet u uw bal markeren door liefst net achter de bal een merkteken te plaatsen.
Oude holes en pitchmarks herstellen: U mag oude hole-plugs ( sporen van een vroegere hole) en pitchmarks op de green herstellen. Pitchmarks of balmerken zijn beschadigingen die de bal heeft gemaakt bij het neerkomen op de green. U mag dit allebei doen zelfs als uw bal niet op de green ligt.

WAT NIET MAG:
De puttinglijn aanraken
De puttinglijn is dat stuk van de green waarover uw bal moet rollen om in de hole te landen. Voor u heeft gespeeld, heeft u niet het recht om deze lijn aan te raken. U mag dus bijvoorbeeld niet deze lijn effen maken door met uw putter een fout in de green of spikemarks plat te drukken.

Er zijn nochtans een aantal uitzonderingen: zo mag u
- zand en losse aarde en losse natuurlijke voorwerpen verwijderen door ze op te pakken of weg te vegen met uw hand of met het clubhoofd, maar wel zonder iets plat te drukken ,
- de opvulsels van oude holes en pitchmarks herstellen op de puttinglijn
- meten , met de vlag bijvoorbeeld, welke bal het verst verwijderd is van de hole.

Het oppervlak van de green testen
door er een bal over te laten rollen

Putten tussen de benen
door schrijlings over de puttinglijn te staan. Ook mag u noch met de ene noch met de andere voet het verlengde van de puttinglijn raken.

STRAFSLAGEN
In de drie geciteerde gevallen
- in strokeplay: twee strafslagen
- in matchplay: verlies van de hole

Etiquette: Vermijd zoveel mogelijk dat uw schaduw valt op de puttinglijn van uw medespelers , omdat dit hinderlijk is voor wie moet putten.

ALS U EEN ANDERE BAL RAAKT BIJ HET PUTTEN:
Als u in stroke play bij het putten op de green met uw bal een andere bal raakt die zich ook op de green bevindt, dan krijgt u twee strafslagen en u moet uw bal spelen zoals hij ligt. De andere bal moet daarentegen teruggeplaatst worden.
In match play loopt u hiervoor geen straf op.

REGELS BETREFFENDE DE VLAG -

Bewaken van de vlaggestok
U mag de vlag laten bewaken door uw caddie, uw partner, uw marker, uw tegenstander of zelfs door een toeschouwer. Het bewaken van de vlag mag alleen in opdracht van de speler. Het bewaken van de vlag betekent dat men zich voldoende dicht bij de vlag opstelt om deze te kunnen wegnemen van het moment dat de bal in beweging komt.

Bal raakt vlaggestok of de bewaker van de vlag
Als uw bal , nadat hij werd gespeeld, in aanraking komt met
· de vlaggestok in de hole als u vanop de green speelde ,
· de vlaggestok als die in uw opdracht wordt bewaakt ,
· de persoon of diens uitrusting die de vlag bewaakt in uw opdracht ,
dan krijgt u twee strafslagen in stroke play of verliest u de hole in match play.

Bal ligt tegen de vlaggestok
Als u op de green aankomt en uw bal tegen de vlaggestok ligt die nog in de hole staat, dan mag u de vlag wegnemen of laten wegnemen. Indien uw bal dan in de hole valt, dan wordt u geacht de hole te hebben uitgespeeld met uw laatste slag. Indien de bal niet in de hole valt, maar wordt bewogen, dan moet hij op de rand van de hole worden geplaatst zonder strafslag.

PAALTJES
- De paaltjes die de waterhindernissen, de grond in bewerking of de afstanden markeren zijn obstakels die eventueel mogen verplaatst worden ( tenzij anders bepaald in de lokale regels)
- De paaltjes die buiten de baan (out-of-bounds ) markeren, mogen nooit verplaatst worden.

De Golfregels zijn ver van simpel en het vergt heel veel tijd voor men ze echt goed kent. Heel wat golfers vinden het een leuk gespreksonderwerp voor de 19de hole en dan wordt er geanimeerd gedebatteerd over bizarre of uitzonderlijke gevallen. Wat staat u bijvoorbeeld te doen als uw bal terecht komt in het open bloesje van een jongedame die rustig in het gras lag te soezen langs de fairway ? En wat moet er gebeuren als uw bal is blijven steken in een spreeuwennest hoog in de boomkruin ?
Geen nood. De Golfregels hebben overal een antwoord op. En als zich toch een nooit geziene situatie mocht voordoen zonder precedenten , dan komt het hoogste regelcomité van St. Andrews samen om te beslissen en zo nodig de regels aan te passen. Deze aanpassingen worden geregeld gepubliceerd

En vergeet vooral niet:

- dat de regels er zijn om overal ter wereld hetzelfde spel te spelen
- dat golf zonder regels geen golf is
- dat een goede kennis van de golfregels je punten laat winnen tijdens je spel

 Bron: www.golfvlaanderen.be